Regulamin kart podarunkowych

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 • Wydawca – besport.pl ul. Lwowska 11 c, 22-100 Chełm NIP: 5632302005 REGON: 060199383
 • Sklep – sklep internetowy www.besport.pl
 • Karta Podarunkowa Be Sport – karta oraz jej wartość stanowią bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepie besport.pl.
 • Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową besport.pl
 • Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej Be Sport, przedstawiający jej numer w sklepie besport.pl w polu "Bon zakupowy" na etapie koszyka.
 • Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie besport.pl.

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej besport.pl, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie besport.pl. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie zgodnej z wartością karty podarunkowej  oraz do realizacji Karty Podarunkowej Be Sport w sklepie besport.pl w okresie ważności Karty Podarunkowej Be Sport.

Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Be Sport.

Wartość Karty Podarunkowej Be Sport wyrażona w PLN równa jest wartości wskazanej na karcie. Wartość 50 (słownie pięćdziesiąt) jest równa 50 zł 0 gr. Wartość 100 (słownie sto) jest równa 100 zł 0 gr (sto zł zero gr). Wartość 200 (dwieście) jest równa 200 zł 0 gr (dwieście zł zero gr).

W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji numer Karty Podarunkowej Be Sport, wartość karty podarunkowej zostanie całkowicie wykorzystana. W przypadku dokonania zakupów niższych niż wartość karty różnica nie jest zwracana użytkownikowi. W przypadku dokonania wyższych zakupów niż wartość Karty Podarunkowej Be Sport wymagana jest dopłata od użytkownika zgodnie z wartością zakupów z uwzględnieniem Karty Podarunkowej Be Sport oraz kosztu wysyłki.

Karta Podarunkowa Be Sport nie podlega wymianie na środki pieniężne.

Karta Podarunkowa Be Sport zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Be Sport Nabywcy następuje jej aktywacja. Okres ważności Karty Podarunkowej Be Sport nie może zostać przedłużony.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Be Sport, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

Realizacja Karty Podarunkowej Be Sport przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Be Sport w sposób nieuprawniony.

W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Be Sport Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Be Sport poprzez wpisanie numeru karty podczas dokonywania zakupów w sklepie. Numer karty winien być wpisany w polu "Bon rabatowy" na etapie koszyka. Na podstawie niniejszego kodu wartość zakupów zostanie przeliczona z uwzględnieniem wartości Karty Rabatowej Be Sport.

Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Be Sport:

 • może być zrealizowana wyłącznie w sklepie besport.pl;
 • nie podlega wymianie na środki pieniężne;
 • posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Be Sport w wypadku:
 • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Be Sport,
 • braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Be Sport, w szczególności:

W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Be Sport punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Be Sport pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Be Sport będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Be Sport, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić zgodnie z formami płatności dostępnymi w sklepie besport.pl

W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Be Sport będzie wyższa niż wartość wyrażona w PLN zawarta na Karcie Podarunkowej Be Sport, Użytkownik nie może wykorzystać wartości Karty Podarunkowej Be Sport zawartej na innej Karcie Podarunkowej Be Sport.

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Be Sport będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Be Sport mogą być składane listownie na adres:

besport.pl
ul. Olgierda 81/9
81-534 Gdynia

lub mailowo na adres:
biuro@besport.pl

W wypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepie przy użyciu Karty Podarunkowej Be Sport Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy numer Karty podarunkowej Be Sport, której wartość będzie odpowiadała cenie Towarów podlegających zwrotowi. Karta Podarunkowa Be Sport, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Be Sport oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Użytkownik poprzez wprowadzenie numeru Karty Podarunkowej Be Sport do realizacji oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Be Sport potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Be Sport w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

Karta Podarunkowa Be Sport nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

Wydanie Karty Podarunkowej Be Sport Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Be Sport, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.besport.pl.