Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Centrum Sportu s. c. Hurt-Detal Emilia Nawojczyk & Paweł Nawojczyk ul. Lwowska 11 c, 22-100 Chełm). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN obowiązujący od 25.05.2018

1. Sklep besport.pl jest prowadzony przez firmę:


Centrum Sportu s. c. Hurt-Detal Emilia Nawojczyk & Paweł Nawojczyk
ul. Lwowska 11 c, 22-100 Chełm
NIP: 5632302005 REGON: 060199383,

KONTO BANKOWE: 29 1050 1461 1000 0092 1902 5971

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2.  Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny ̨na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Dostępne formy płatności i czas realizacji zamówień:

• Płatności przelewem, Paypal i PayU - wysyłka w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
• Płatne przy odbiorze - wysyłka w ciągu 3 dni roboczych.
• Towar wysyłamy wyłącznie w dni robocze.

W przypadku wyboru płatności przelewem własnym lub Paypal i PayU klient ma 10 dni na dokonanie wpłaty.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu
w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z kodeksem cywilnym Dział II. RĘKOJMIA ZA WADY.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
Klient po wykryciu wady ma prawo:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.

Klient może skorzystać z gotowych formularzy dostępnych w dwóch formatach.

Sprzedawca (sklep besport.pl) odpowie w przeciągu 14 dni.

Klient zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na koszt sprzedawcy na adres (besport.pl ul. Okszowska 41/15 22-100 Chełm) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) klient zobowiązany jest udostępnić rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy klient zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Klient ma prawo alternatywnie żądać zapłaty od sprzedawcy części kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania klientowi rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana do roku od momentu jej wydania. Uprawnienie Klienta jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się przed upływem dwóch lat od momentu wydania klientowi rzeczy. Sprzedawca odpowiada wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

8. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez osobę kupującą weszła w posiadanie rzeczy.
Aby klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować sprzedawcę (besport.pl ul. Okszowska 41/15 22-100 Chełm info@besport.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularze dostępne są w dwóch formatach.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca (sklep besport.pl) zwraca wszystkie otrzymane płatności w ramach transakcji, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Odesłanie rzeczy będącej przedmiotem odstąpienia od umowy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ma możliwość skorzystania z usługi Inpost Szybkie Zwroty poprzez wypełnienie formularza na niniejszej stronie  https://szybkiezwroty.pl/ . 


Klient odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. 

Zwrotowi nie podlega również bielizna. Są to produkty, które mają bezpośredni kontakt z ciałem człowieka, jego florą bakteryjną oraz ubocznymi produktami przemiany materii. W związku z tym używana bielizna osobista nie podlega zwrotowi oraz wymianie, gdyż zgodnie z ustawą nie posiada już „niezmienionego” stanu.


10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.besport.pl/webpage/regulamin.html) archiwum zmian (http://www.besport.pl/webpage/archiwum-regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w nastę̨pują̨cych przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu besport.pl, należy je wszystkie wyłą̨czyć.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

16. Klauzula informacyjna, w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

1)      Administratorem Twoich danych osobowych jest „Centrum Sportu” s.c. Hurt-Detal Emilia Nawojczyk & Paweł Nawojczyk ul. Lwowska 11 c, 22-100 Chełm NIP 563-23-02-005, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2)      Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, wystawienia paragonu/rachunku/faktury, dostarczenia zamówienia, postępowania reklamacyjnego i będą udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług prowadzących działalność: pocztową/kurierską, płatniczą (banki/instytucje płatnicze), księgowo-podatkową.

3)      Twoje dane osobowe przetwarzane będą  w celu otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych) za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji o promocjach i ofertach i będą udostępniane firmie umożliwiającej korzystanie z aplikacji w zakresie rozsyłania newsletterów (w przypadku zapisania się do usługi newsletter).

4)      Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r.

5)      Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6)      Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)      Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  •           przez cały czas posiadania aktywnego konta do czasu dezaktywowania Przez Panią/Pana konta oraz przez czas nakazujący Administratorowi przechowywanie danych podatkowych (prawnie uzasadniony interes Administratora),
  •           w przypadku zakupów bez rejestracji przez okres nakazujący Administratorowi przechowywanie danych podatkowych oraz przez czas wykonania obowiązku wystawienia faktury (prawnie uzasadniony interes Administratora),
  •           przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej (w przypadku zapisania się do usługi newsletter).

8)      Posiada Pani/Pan prawo do:

  •           żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  •           wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  •           przenoszenia danych,
  •           wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  •           cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: dane@besport.pl

 *Regulamin obowiązujący do 24.05.2018: